گردونه ی حسین گنابادینزاد
حسین گنابادینزاد (تبلیغ)

کود نانو 11 عنصری _ 09190039081

1- نانو کود 11 عنصری کامل. بااستفاده ازاین کود نتایج شگفت انگیز درتولیدمیوه درختان ومحصولات زراعی بوجود میآورد. این کود تنها نانوکودی میباشد که دارای عنصر کلسیم هست.بااستفاده ازاین نانوکودیازده عنصری کیفیت میوه وکمیت محصول چه باغی چه زراعی باشد تضمین میشود.اکثر نانوکودهاموجو بیشتر ..
حسین گنابادینزاد (تبلیغ)

داروهای ضد قارچ و ضد بیماری درختان_09190039081

داروهای ضد قارچ و ضد بیماری درختان بیشتر ..
حسین گنابادینزاد (تبلیغ)

قارچ کش ناتیو _ تماس 09190039081

این قارچکش ساخت بایر المان بوده و بصورت پودر گرانول میباشد و کاملا محلول در اب _ مقدار مصرف 200 گرم قارچکش در هکتار میباشد. بیشتر ..
حسین گنابادینزاد (تبلیغ)

قارچ کش استروبی 200گرمی_ قارچکش کارته 0.5لیتری _ 09190039081

ضدقارچ استروبی و ضدقارچکارته هردوساخت بایر المان بوده وبسیار عالی و تخصصی بیماریهای قارچی راکنترل میکنند . بیشتر ..
حسین گنابادینزاد (تبلیغ)

نانو کود آهن

این نانوکودکمبودعناصرغذایی درمزارع وباغات اکثر مناطق کشاورزی ایران قابل استفاده است.آهن باعث میشود فتوسنتزبخوپی انجام شود.قندوشیره پرورده بمقدار کامل تولید شود.جلوریزش برگ وگل رامیگیردومیوه خوب تولید میکند. بیشتر ..
حسین گنابادینزاد (تبلیغ)

نا نو کود سه عنصری

بدون این سه عنصرگل درخت ریزش میکندوگیاه ازنظرسلامت به خطرمیلفتدوزمینه ی بیماری برایش فراهم میشود.-درخت پسته-کودهای ترکیبی-درخت انگور بیشتر ..
حسین گنابادینزاد (تبلیغ)

نانوکودپنج عنصری

این پنج عنصرباعث میشود درخت ازنظر زایشی ورویشی کامل باشد.-کودهای ترکیبی-درخت پسته-درخت انگور-کود کامل-درخت گیلاس بیشتر ..
حسین گنابادینزاد (تبلیغ)

نانوکودهفت عنصری

بااین هفت عنصردرخت وگیاه مقدار گل موردنیازرابرروی شاخه نگه داشته ،وازریزش آ ن جلوگیری میکند.نرومادگی گل سالم میشود ودرنهایت میوه خوب وباکیفیت تولیدمیشود-تولید میوه-کودهای ترکیبی بیشتر ..
حسین گنابادینزاد (تبلیغ)

کود نانو 11 عنصری _ 09190039081

1- نانو کود 11 عنصری کامل. بااستفاده ازاین کود نتایج شگفت انگیز درتولیدمیوه درختان ومحصولات زراعی بوجود میآورد. این کود تنها نانوکودی میباشد که دارای عنصر کلسیم هست.بااستفاده ازاین نانوکودیازده عنصری کیفیت میوه وکمیت محصول چه باغی چه زراعی باشد تضمین میشود.اکثر نانوکودهاموجو بیشتر ..
حسین گنابادینزاد (تبلیغ)

قارچ کش ناتیو _ تماس 09190039081

این قارچکش ساخت بایر المان بوده و بصورت پودر گرانول میباشد و کاملا محلول در اب _ مقدار مصرف 200 گرم قارچکش در هکتار میباشد. بیشتر ..
حسین گنابادینزاد (تبلیغ)

قارچ کش استروبی 200گرمی_ قارچکش کارته 0.5لیتری _ 09190039081

ضدقارچ استروبی و ضدقارچکارته هردوساخت بایر المان بوده وبسیار عالی و تخصصی بیماریهای قارچی راکنترل میکنند . بیشتر ..

 |